Slovak Czech English German Polish

Piatok, 31. júla 2009

Keďže Hospodin je Tvoj útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok. Spánok v zhromaždení? (v. 9) ... aj to sa stáva. Stalo sa to aj počas kázne Pavlovej, keď zaspal mládenec Eutychos... Ako kazateľ Božieho Slova si neraz všímam, že viacerí ľudia premožení únavou podriemkávajú počas kázne. Najskôr som si vyčítal, že som slabý kazateľ a neviem upútať poslucháčov. Časom som však zistil, že nie je všetko také jednoduché, ako som si myslel. Poučil ma o tom príbeh človeka, ktorý celý týždeň tvrdo pracoval na poli a v nedeľu namiesto toho, aby odpočíval v posteli a ležal ako mnohí iní, išiel do chrámu Božieho a predtým sa ešte stihol postarať o dobytok a hydinu. Preto aj zaspal počas kázne. Iní neprídu vôbec, odpočívajú, relaxujú a možno ani nie sú vôbec unavení! Nesúďme nikoho, a to napriek únave prichádza, a ani my sami sa nevyhovárajme na únavu vymeškávajúc stretávanie sa v spoločenstve bratov a sestier pri Slove Božom. Naša pravidelná účasť na službách Božích nech je výrazom našej dôvery voči Pánu Bohu a úprimnej túžby po spoločenstve s Tým, ktorý sa s nami stretáva v Slove Božom a Sviatostiach.