Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. augusta 2009

Nehovorte viac tak veľmi hrdo, nech nevychádza drzosť z vašich úst, bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky. „Mne život nestojí za reč...“ (v. 24). Pavel cíti, že sa jeho život napĺňa, že pre svoju službu a misijnú činnosť bude musieť niesť aj utrpenie... Odchádza v závere svojej tretej misijnej cesty z Milétu do Jeruzalema, lúči sa s veriacimi z Milétu a Efezu, a dokumentuje pred nimi pevnú dôveru v Ježiša Krista, ktorý má pre neho pripravený dedičný podiel medzi posvätenými (v. 32). Vie, že všetka jeho námaha nebola márna. Je to zahanbujúce pre nás, keď nás rozličné prekážky dokážu odradiť od cesty nasledovania a svedeckej služby o našom Spasiteľovi. Tento život so svojimi výhodami nás dokáže neraz pomýliť a oklamať. Pavel je pre nás svetlým príkladom ako si počínať. Iste aj pre mnohých ľudí zo sveta stráca život neraz zmysel a nestojí im za reč. Sklamú sa napríklad v láske, prídu o majetok, prácu, alebo príde na nich ťažká nemoc. Sú zúfalí, lebo nevidia ďalej než je hrob, smrť.