Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. augusta 2009

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy. Slovo povzbudenia „buď zmužilý“ dostal Pavel priamo od Pána. „Ako si svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť v Ríme.“ Svedčiť. O Pánovi! Úloha zverená Pavlovi. Nám všetkým bez rozdielu. Tak vlastne začína táto kniha: „Budete mi svedkami... až do posledných končín zeme“ (l,8). Na našom malebnom Slovensku. Pod Tatrami – najmenšími veľhorami sveta – sme „vyzvaní“ vydať svedectvo o Pánovi. Len nemlčať a nezamlčať to, čo sme od Neho prijali. Žalmista sa modlí: „Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú.“ (Ž 51,3). Keď my budeme mlčať, kamenie bude kričať (Lk 19,40). Sme oslovení: Buď zmužilý. Nerezignuj, bojuj! Hovor a nemlč... Ako suvenír po celom svete sa veľmi dobre predávajú „tri opičky“. Je to veľmi obľúbený dovolenkový suvenír. Pri návštevách som ho videl vo viacerých domácnostiach. Tie tri opice si rukami zakrývajú oči, uši a ústa. Výklad je veľmi jednoduchý – nevidím/nechcem vidieť, nepočujem/nechcem počuť, nehovorím/nechcem hovoriť). Symbolizujú indiferentnosť, tiež ľahostajnosť a súčasnú modernú filozofiu. Aktívny ateizmus dnes nie je to podstatné, čo by odznievalo v mnohých prednáškach, ako to bolo kedysi. Dnes je to indiferentná skepsa a úplná ľahostajnosť. Praktický ateizmus – mať sa dobre a nič viac. Konzum a nič viac. Nechcem nič vidieť, počuť a nebudem nič hovoriť. Či ten obľúbený suvenír v mnohých príbytkoch nereprezentuje aj nás? Je to na zváženie nám všetkým...