Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. augusta 2009

Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno. Je paradoxné, že apoštol Pavol sa dostáva do väzení, pred mnohé súdy a obhajoby po tom, čo vykonal požehnané 3 misijné cesty. Akonáhle sa vráti do Jeruzalema, je uväznený a potom sa už striedajú jednotliví žalobcovia a vrchnosti, ktoré ho vypočúvajú a posielajú do ďalších miest. Pavol si však ani v tejto situácii nezúfa. Vie, že aj toto je možnosť, ako môže niesť evanjelium ďalším ľuďom. Ak by sa zameral na svoje problémy, už by nebol dobrým nástrojom Boha, a preto využíva každú príležitosť na službu Bohu. Radšej prísť pred ľudí s evanjeliom v putách, ako vôbec nie. Festus si je vedomý, že Pavol je nevinný a rozumie len tomu, že sa hádajú o akéhosi Ježiša, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. Festus sa zmieňuje pri návšteve kráľa Agripa o tomto väzňovi a ten reaguje: Aj ja by som si žiadal počuť tohto človeka. Nepoznal Pavla, ale chce ho počuť, lebo o ňom už veľa hovorili jeho skutky. Cirkevné zbory potrebujú ľudí, ktorí nie sú zatvorení vo svojom vlastnom kresťanstve, nešíria zlo, nevytvárajú intrigy, nie sú zahľadení na svoje problémy a svoj život, ale sú ochotní odovzdať sa do Božích rúk a byť aj v tomto dni tými, ktorí vyznávajú pred ostatnými, že Ježiš žije a koná, mení naše životy a vedie nás. Možno niektorých zneistíme, niektorých pohoršíme, niektorí sa len nad nami pousmejú, ale mnohí začnú až vtedy o živote s Bohom rozmýšľať. A možno niektorí nás budú chcieť práve kvôli svedectvu stretnúť a rozprávať sa.