Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. decembra 2009

Spravodlivosť vedie k životu, kto sa však ženie za zlým, beží k vlastnej smrti. Dnes medzi kresťanmi žije veľa ľudí, ktorí si o sebe myslia, že žijú vcelku správny kresťanský život a nepotrebujú nijaké očistenie ani obeť za svoj život. Obraz zo štvrtého videnia Zachariášovho však hovorí o čomsi inom. Józua, vodca vyvoleného národa po Mojžišovi, stojí pred anjelom Hospodinovým a nie je čistý. Jeho odev symbolizuje aj jeho stav. Je zašpinený svojimi hriechmi a až na príkaz anjela je oblečený do čistého rúcha. Satan ho tam priviedol, aby ukázal to zlé na ňom, ale Božia milosť a láska Józuovi dáva nový, nebeský šat. Tento biblický obraz svedčí i nám úplne jasnou rečou, že všetci potrebujeme takéto očistenie. Potreboval ho Józua a potreboval ho aj Peter, keď zlyhal. Potreboval ho aj Pavel a všetci ostatní apoštolovia. A potrebujeme ho aj ja a ty. Je úžasné, že už na pôde Starej zmluvy je krásne svedectvo o tom, že Hospodin v jeden deň zotrie všetky previnenia. Stalo sa to na Golgote. Nemôžeme oddeliť ani advent od golgotskej obete, lebo to bol deň očistenia celého sveta. Všetky hriechy moje aj tvoje boli očistené. Nieže budú, oni už boli očistené! Toto videnie muselo mať úžasnú silu už vtedy a má ju aj dnes. Veď nám všetkým je jasné, že Pán Boh v Pánu Ježiši Kristu pôsobením Ducha Svätého ponúka nový nebeský, čistý šat, pre večný život s Ním.