Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. decembra 2009

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním. Raz som sľúbil deťom, ktoré učím na náboženstve, že za svoje vystúpenie v chráme dostanú odmenu na konci školského roku. Aké však bolo moje prekvapenie, keď deti si nevšimli poznámku o konci školského roku a už na nasledujúcej hodine sa domáhali splnenia môjho sľubu. Pán Boh Svojmu vyvolenému izraelskému ľudu cez Bibliu tiež zasľubuje: Splní sa to, ak budete poslúchať. Predtým je reč o udelení koruny. Každý z nás máme pripravenú korunu večného života... ak budeme poslúchať! Deťom vždy hovorím, že ich jednou úlohou je poslúchať rodičov. Ale aj úlohou Božích detí je poslúchať. Ak budeme naozaj poslúchať, odmena nás neminie. Aj tu v časnosti, aj vo večnosti. Nemôžeme sa však len hrať na kresťanov, musíme nimi naozaj aj byť. Nestačí zahrať raz za čas divadielko a myslieť si, že to je už dostačujúce! Pánu Bohu sa slúži opravdivo! Nemôže to byť iba naoko! V Novej zmluve na svoje divadielko doplatili mnohí, ktorých Pán Ježiš a Pán Boh odhalil: farizeji a zákonníci, ale aj Ananiáš a Zafira. Sme Božie deti, Pán Boh si nás vyvolil. Máme Ho teda poslúchať aj bez toho, aby sme sa nádejali na odmenu. On ju však zasľúbil a Svoj sľub určite aj dodrží!