Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. decembra 2009

Nech sa radujú nebesá a jasá zem, a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom! Možno sa celkom pokojne pýtať: Je dobré postiť sa? Odpoveď znie: Je. Aj z pohľadu telesného života i z pohľadu na duchovný život. Je dobré chodiť do chrámu? Je. Je dobré chodiť na iné aktivity v zbore? Je. Ale nič z týchto činností nás nezachráni! Aj takto konajúci človek môže byť voči Pánu Bohu zatvrdilý, neposlušný. Tak sa to stalo v národe vyvolenom. Nebolo slávnejších a zbožnejších ľudí ako farizeji a zákonníci, a predsa im Pán Ježiš povedal: Pokrytci! A na inom mieste čítame: Obielené hroby. A ešte na inom mieste: Sami nevchádzate do kráľovstva nebeského a iným bránite vojsť. A pritom vedeli celú Bibliu od slova do slova naspamäť. A aj tak to nebola opravdivá bohoslužba. Pán Boh tu spomína niekoľko znakov opravdivej bohoslužby: vynášajte spravodlivý rozsudok —— neohovárajte / dokazujte lásku a milosrdenstvo —— nežite v hnevoch —— neutláčajte vdovy a siroty, cudzincov a chudobných — buďte ochotní k službe —— nezmýšľajte zle v srdci jeden proti druhému. Nie je toho veľa, ale ak to dokážeme s pomocou Božou, tak sa iste aj dnes priblížime k opravdivej bohoslužbe. Lebo ona je zmyslom života kresťana. Tu na zemi sa približovať k dokonalosti, aby sme raz mohli slúžiť Pánu Bohu v dokonalosti v Jeho nebeskom kráľovstve.