Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. decembra 2009

Dobroreč Hospodinovi, ... život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Apoštol Pavel prijal poslanie služobníka – otroka Kristovho. Má hovoriť o Božej láske bez zištných úmyslov, obetavo a verne. Predstava otrockej služby je desivá vtedy, ak sa jedná o zlého pána. Je však obrovskou výsadou slúžiť a byť otrokom Pána, ktorý sa zasadil o záchranu môjho či tvojho života. Z takéhoto postoja služby vyplýva nasledovné: 1. Služba Bohu umožňuje žiť slobodne v tomto svete, bez ohľadu na prekážky. Takto slobodný človek je nepodplatiteľný, dokáže prijať správnu kritiku, nepočúvať zlé reči, ide proti prúdu, nastavuje tvár nepriateľom, vydáva dobré svedectvo viery. 2. Zodpovednosť pred Bohom vedie k pokore. Pán je Ten, ktorý ma súdi. Ľudia posudzujú podľa dojmov a často sa mýlia. Je dobré byť slobodný od ľudských úsudkov a dovoliť, aby Pán hľadel srdca. Takýto Boží pohľad je školou pokory v živote služobníka. 3. Zodpovednosť pred Bohom vedie k nádeji. Boží súd je nádej pre moje hriechom a chybami pokazené vnútro, nádej v mojich trápeniach a ťažkostiach pri službe. Prináša odpustenie, uvádza veci na správnu mieru, dáva novú silu. Ajhľa Pán prichádza s mocou! Vernou službou môžeme prispieť k tomu, aby Mu mnohí vyšli v ústrety. Jeho súd bude triumfom lásky a srdcia verných naplní nevýslovnou radosťou. Aj to tvoje!