Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. decembra 2009

Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom. „Nebojte sa, nech spevnejú vaše ruky!“ hovorí prorok ľudu, ktorý začína po dobe zajatia budovať chrám a pokúša sa o nový začiatok. Povzbudenie nie je prázdnou frázou. Stojí za ním Božie uistenie o vernosti a láske k Svojmu ľudu. To je dobrý základ pre nový začiatok. Keby dnes Zachariáš prišiel na Slovensko a hovoril by o kostoloch, ktoré sú plné radostných ľudí, o rodinách, kde je vzťah k Bohu hodnotou číslo 1, o čestných a o dobro zápasiacich verejných činiteľoch a pod. – povedali by sme: keby tak naozaj bolo, bol by to div. Žijeme v dobe duchovného úpadku. Verní sú unavení a skeptickí. Zdá sa, že kresťanstvo končí a mnoho okolností tomu nahráva. Práve preto potrebujeme počuť prorokove slová. Boh je Ten, ktorý pôsobí div – dáva nový život. Boh je Ten, ktorý každému zápasiacemu a unavenému človeku hovorí: Neboj sa! Konaj dobro, ži v láske, zasievaj pravdu a právo! Posilním ťa, pomôžem Ti a tomu, čo zaseješ, dovolím vyrásť. Bude to div a dôvod k veľkej radosti, keď k Božiemu dielu, konanému aj skrze našu službu, sa pridajú ľudia so slovami: Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh.