Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. decembra 2009

Túžobne som čakal na Hospodina a On sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie. „Ten deň“ má v Zachariášovom proroctve vždy neznámy dátum. Bude to deň Hospodinovho súdu nad všetkým, čo ide proti Nemu. Bude to deň súdu nad nepriateľmi. Hlavnou postavou bude „Prebodnutý“, „Prvorodený“, „Jedináčik“. Pripomínajú nám trpiaceho Božieho služobníka z Izaiáša 53. kap. – Mesiáša – samotného Krista. On trpel za ľud a s Ním trpí aj Hospodin, ktorý ho poslal. Mesiášove rany, jeho utrpenie, jeho smrť – to všetko je dôvodom k veľkému pokániu pred Hospodinom. Duch Boží sám povedie srdcia ľudu k dvojakej milosti. Prvou milosťou je, že sa kajajú. Preto ten veľký nárek. Spoznávajú svoj podiel na utrpení Mesiáša. Kiežby aj nás Duch Boží viedol k pokániu nad vlastnými hriechmi. Kiež by pokánie spájalo aj dávnych nepriateľov, akými boli rod Dávidov a rod Šimeiho. To je ozaj možné len vtedy, ak Duch Boží vedie srdcia ľudí. Druhou milosťou je, že Duch povedie ľud nielen k pokániu, ale aj k nádeji. Veď v prebodnutom a zavrhnutom Mesiášovi je jediná pomoc a spása. Ježiš je prameňom, ktorý nás môže obmyť od nečistoty hriechu. Kiež pokánie, ale aj radostná nádej v Ježišovi Kristovi napĺňa naše srdcia dnešný deň.