Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. decembra 2009

Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva! Narodenie dieťaťa je úžasnou udalosťou. Predovšetkým je dôvodom našej radosti, ktorú v danú chvíľu intenzívne prežívame. Túto radosť si nechceme nechať iba pre seba, ale ju zdieľame spolu s ostatnými ľuďmi z nášho okolia. Dieťa, ktoré sa nám narodilo, nie je pre nás iba predmetom našej radosti, ale zároveň aj služby. Dennodenne mu ju s radosťou poskytujeme, lebo ho milujeme. Dnes prežívame narodenie Toho, ktorý sa podľa tela narodil z potomstva Dávidovho, a podľa Ducha Svätosti je Boží Syn s mocou (v. 3-4). Je to jedinečná udalosť Božieho vtelenia. Preto smieme s celým ľudstvom prežívať úžasnú „radosť nad radosti“. Táto radosť je umocnená vedomím, že sa naplnil Boží sľub daný ľudstvu ústami prorokov. Je to potvrdenie toho, že Svätý Boh na nás nezabudol, ale stále sme Jeho stvorením, s ktorým On vo Svojom pláne ráta. Dnešný štedrovečerný pohľad do jaslí na prejav Božej lásky k nám nás musí viesť k opätovaniu lásky. Tá dostáva svoju konkrétnu podobu v službe narodenému Kristovi. Apoštola prenikla Božia milosť ponúknutá v Kristu, a to ho podnietilo stáť v apoštolskej službe (v. 5). Je si vedomý svojho povolania, oddelenia k zvestovaniu (v. 1), úlohy privádzať ľudí k poslušnosti viery (v. 5). Čím nás preniknú Vianoce a k čomu nás podnietia? Narodenie dieťaťa, ktoré pre nás niečo znamená vždy podnieti k službe. Tvoja služba ukáže, čo pre teba Vianoce – narodený Spasiteľ znamenajú.