Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. decembra 2009

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. Mnohí ľudia argumentujú, že Boh neexistuje, lebo ho nepočuli ani nevideli. Chceli by spoznať Boha svojimi zmyslami, hoci tie dokážu vnímať iba časť vecí pozemského trojrozmerného priestoru nášho bytia. Transcendentnosť je mimo naše poznanie a vieme o ňom iba to, čo sa odtiaľ vyjavilo do nášho sveta. Písmo nás upozorňuje, že Boh existuje a nemlčí. Hovorí k ľuďom rozličným spôsobom. Nepoužíva k tomu zázračné spôsoby, veď by sme im vôbec neporozumeli, a len by nás zbytočne vyplašili. Prehovára k nám formou, ktorú dokážeme vnímať a spôsobom, ktorý dokážeme pochopiť. Otázka je, či za tými, nám prirodzenými vecami, dokážeme rozpoznať Božie konanie. To dokážu ľudia viery, ktorým duchovný rozmer života nie je cudzí. Oni majú „duchovné oko i ucho“, ktoré vníma aj to, čo je v pozadí diania. Takto prehovoril k nám Boh v narodení Kristovom. On je odblesk slávy Boha. Hovorí táto Božia reč k tebe počas týchto sviatočných dní narodenia Spasiteľa? V čom ťa oslovila? Priviedla ťa k pokore pred Tým, ktorý sedí na pravici velebnosti na výsostiach? Chceš podriadiť svoj život Jeho riadeniu, ktoré koná cez Božie slovo a túžiš po očistení od svojich hriechov (v. 3)? Boh nás počas týchto vianočných sviatkov nanovo oslovuje. On nemlčí. Oslovuje a čaká na tvoju odpoveď.