Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. decembra 2009

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval. Posol Ján Krstiteľ mal poslanie pripraviť cestu Pánovi Ježišovi. Niektorí ľudia sa domnievali, že On je ten zasľúbený Mesiáš. Mohol žať cudziu slávu, ale neurobil to. Jeho veľkosť bola v svedectve, ktoré vydával o Tom, ktorý prišiel, aby spasil hriešnikov. Preto neupriamil pozornosť sám na seba, ale na Krista. Pokušenie byť slávnym je veľké aj medzi veriacimi. Je lákavé a príjemné žať cudziu slávu. Ale Ján si bol toho dobre vedomý. Vedel, že jeho úlohou je urobiť všetko preto, aby ľudia uverili v Pána Ježiša. Že Svetlo nie je v ňom, ale v Božom Synovi. A to je aj naším poslaním: svedčiť o Svetle. Vianočný čas je k tomu vynikajúcou príležitosťou. Vianoce nemajú byť o nás. Nie my, naše pohodlie, naše pocity, naše dary majú byť stredobodom, ale SVETLO, ktoré prišlo na svet. Všetko má smerovať a ukazovať na Neho. Vtedy sa splní zmysel Vianoc, keď svedectvo o narodenom Spasiteľovi posilní našu vieru.