Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. decembra 2009

On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa. Skrze Neho bolo stvorené všetko. Skrze Neho sme aj my dostali život. Patríme Mu, sme Jeho vlastníctvom. Na priek tomu bol cudzincom v tomto svete. Nielenže nemali pre Neho miesto, keď sa mal narodiť, nielenže Ho Herodes prenasledoval ako útle dieťa a neváhal vyvraždiť malé deti, nielenže musel byť emigrantom, ale ani v dospelosti Ho neprijali. Kričali: Ukrižuj Ho, ukrižuj! A aj potom, keď Ho Pán Boh vzkriesil a povýšil, Ho odmietali. Prenasledovali tých, ktorí Ho nasledovali. Dodnes klope na naše srdcia a chce byť v nich Pánom a Kráľom, no mnohí Ho odmietajú. Ale tam, kde nájde otvorené srdce, tam sa dejú divy. Tam pôsobí Božia moc, ktorá robí z ľudí Božie deti. Kráľovské deti, dedičov večného života, požehnania a radosti. Takú výsadu nám dal, aby sme sa menovali dietkami Božími, a nimi sme. Smieme k Nemu volať, smieme sa z toho radovať, smieme Mu slúžiť, smieme si nabrať z Jeho pokladov, smieme Mu odovzdať všetky svoje starosti.