Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. februára 1998

Úžasnými skutkami v spravodlivosti nám odpovedáš, ó Bože našej spásy, Ty nádej všetkých končín zeme, i ďalekých ostrovov. Zdá sa nám, akoby sa tieto dva verše k sebe veľmi nehodili. A predsa je v nich ukrytá hlboká pravda Božieho slova. Pán Boh vo svojej spravodlivosti odpovedal na ľudský hriech úžasným skutkom: obetoval svojho jediného Syna Pána Ježiša Krista na golgotskom kríži ako obeť za naše hriechy. Pán Ježiš ako poslušný Boží Syn prijal tento Boží plán záchrany človeka a na Golgote dokonal dielo spasenia. Pamätajme na to aj v dnešný deň a buďme vďační za takéto úžasné Božie skutky. Tieto skutky si môžme aj my vierou osvojiť a oslavovať so žalmistom nášho Pána a Spasiteľa za všetko, čo vykonal pre naše spasenie.