Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 05. apríla 1998

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno! Hosana! Kvetná nedeľa - palmarum. Palmy v rukách ľudí, palmy na ceste. Do Jeruzalema vchádza Kráľ, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta vchádzali na kočiaroch, ktoré ťahalo niekoľko párov vybraných koní. Tento Kráľ vchádza na oslici. Zástup asi už nepoznal zmysel slova Hosana, zamieňal si ho so slovom Haleluja. Kričí Hosana synovi Dávidovmu, ako by kričal: sláva mu, nech žije! Aj keď nevedomky, predsa v slove Hosana vyjadrovali ľudia svoju potrebu duše, lebo to slovo znamená: vysloboď, spas nás predsa! Ježiš z Nazaréta prichádza naozaj preto, aby pomohol, aby odpustil hriech, vytrhol z moci Satana, vychvátil z pekla. Jeho povýšenie na kríž znamená život pre každého, kto vierou prijíma Jeho zástupnu obeť. Medený had na púšti nemal v sebe čarovnú moc, on neuzdravoval ľudí. Hospodin uzdravil tých ,čo počuli a poslúchli Jeho slovo. Kresťanský symbol kríža nie je talizman šťastia, ale smerovka k Pánovi Ježišovi. Aj Kvetná nedeľa svojou zvesťou je tiež takou smerovkou ku Kristu. Poďme spolu k Nemu a s Ním cez smrť k večnému životu!