Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 02. apríla 1998

S tebou však neurobím koniec, lež potrescem ťa v medziach práva,: no, bez trestu ťa nechať nemôžem. Trest z lásky. Zdanlivo to nepatrí spolu. No každý dobrý rodič z lásky trestá svoje deti, aby ich priviedol k poslušnosti a konaniu dobra. Trest z lásky viac bolí trestajúceho ako trestaného. Láska trpí a pretrpí všetko. Náš nebeský otec nemôže nechať bez trestu porušovanie Jeho zákonov, no trestom nechce urobiť koniec našej existencii. Robí to úplne inak, ako nesvedomití rodičia, ktorí utýrajú svoje deti k smrti. Keď On trestá a švihá prútom hnevu, tým nás upozorňuje, že sme odbočili z Jeho cesty, že v našom vnútri nie je niečo v poriadku. Jeho trest je v medziach práva. Neobviňuj nikdy Pána Boha, že je nespravodlivý, neporovnávaj svoju spravodlivosť a bezúhonnosť s horšími od seba, ale skúmaj sa vo svetle slova Božieho s prosbou, aby Ti Duch Svätý ukázal aký si. Kto správne vidí seba a pozná Božiu lásku, ten sa korí pred Bohom a volá: "Čo Boh činí, to dobré je..." Nebeský Otec neurobil koniec s nami ľuďmi, aj keď odplata za hriech je smrť, lebo na našom mieste bol smrťou potrestaný náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus. To nás vedie k pokore a vďačnosti.