Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. júna 1998

Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie a spomocníka niet. Ak chceme pochopiť dnešný text zo SZ, musíme si pozorne prečítať celý Ž 22. Je to nielen nárek kráľa Dávida vo veľkom súžení, ale aj prorocké svedectvo o utrpení Pána Ježiša. Spasiteľ na Kríži cituje tento žalm. - Náš milý profesor na teologickej fakulte s dojatím vyznal nám, mladým: To je najsmutnejšie miesto v celej Biblii (Mt 27,46 = Ž 22,2), keď sa Boží Syn cíti opustený svojím Otcom. Nie sú to len slová, citát, ale bolestná skutočnosť. Až takto trpel za nás Spasiteľ! "Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie a spomocníka niet!" Dávid i Pán Ježiš vie, na koho sa obrátiť: v. 20. Druhý text hovorí o kresťanoch v Smyrne. Bolo to veľké a bohaté mesto. V ňom malý zbor kresťanov. Boli chudobní svojím pôvodom, ale aj prenasledovaním. Práve tomuto zboru prihovára sa vševládny Pán: "Neboj sa toho, čo máš trpieť! ...Buď verný až do smrti, a dám ti veniec života!" Dávne svedectvá sú pomocou v utrpení aj pre nás.