Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. júna 1998

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva, ani z úst dietok tvojho potomstva. Sviatok Sv. Trojice nevedie nás k matematickým výpočtom, ale k živej viere v Pána Boha - v plnosti Jeho moci, slávy a lásky. Túto moc, slávu a lásku dokázal ako Otec pri stvorení a udržovaní sveta, ako Syn pri vykúpení sveta, ako Duch Svätý pri posvätení sveta. Božie slovo svedčí o tomto Pánovi. Najmä Ježiš Kristus - ako stelesnené a večné Slovo Božie. - Aj najvzácnejšie časné hodnoty sa raz pominú. Slovo Božie je večne platné. "Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva naveky" (Iz 40,8). Hospodin dáva svojmu ľudu sľub: Jeho slovo bude viesť veriacich aj ich potomkov. Mladí neraz opúšťajú Božie cesty. Ak sa rodičia a starí rodičia za nich vrúcne modlia, nebudú zahanbení. Len vytrvať! Pán urobí nad ich očakávanie. Pán Boh nám dáva vo svojom Synovi nádej nielen pre časnosť, ale aj na večný život. On je verný. Vďaka Mu za vzácnu nádej! Zachovajme si ju.