Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. júla 1998

Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. Možno poznáš aj niekoľko ďalších veršov, ktoré poukazujú na jedinečnosť Božiu a Jeho žiarlivú horlivosť voči iným božstvám (5M 5,9; Ez 39,25; 2M 34,14). Text z proroctva Izaiášovo je pozoruhodný v tom, že je to zo 42. kapitoly, kde je reč o zasľúbenom "Sluhovi Hospodinovom", ktorým je Mesiáš Pán Ježiš Kristus. Áno, sláva a chvála patrí menu Hospodinovmu a On ju inému nedá. Zo súvisu veršov je zrejmé, že inému, okrem "Sluhu Hospodinovho", táto sláva a chvála nepatrí. Aj proroctvo Jánovo oslavuje Jediného a Svätého a ním je Pán Ježiš Kristus vo svojej sláve a veľkej moci.