Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. augusta 1998

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza. Pane, určil si na počiatku, aby človek naplnil zem, aby tu nebol len jeden opustený a bezradný samotár, ale aby tu boli ľudia - rodiny, rody , kmene, národy, civilizácie... Dal si možnosť väčším i menším spoločenstvám sformovať sa do kráľovstiev, ríš, štátov a žiť podľa zákonov, ktoré si určia. Dal si nám však poznať aj svoje kráľovstvo, svoj zákon, svoju vládu. Prosíme Ťa za tých, ktorí nám dnes vládnu, ktorí majú moc v našej spoločnosti. Prosíme za tých vysoko postavených, aby pochopili, že nie oni sú tí najvyšší a najmocnejší. Prosíme pre nich o pokoru, lebo vieme z dejín, koľko zla priniesla pýcha v srdciach ľudských mocnárov pre ostatných, ktorým mali svojou mocou slúžiť. Ani Pilát by nebol mal moc, keby mu nebola daná zhora. Predsa ju zneužil. Túžime po tom, aby mocní nezneužívali svoju moc. Túžime a modlíme sa. Lebo moc k zmene ľudského srdca máš len Ty jediný.