Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. októbra 1998

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou. Poznáte bájku o Sizyfovi? Ten vraj v podsvetí gúľal balvan do kopca. Keď bol navrchu, balvan sa mu skotúľal späť. On sa znova pechoril a znova sa balvan utrhol... A tak do nekonečna. To je ľudské namáhanie bez Božieho požehnania. Čo jedna - dve generácie postavia, vybudujú, je v niekoľkých hodinách zlovôľou inej generácie zrovnané so zemou. Môže tak byť aj v práci duševnej - žiaľ, často aj duchovnej. Spomeňme si na niekedy kvitnúce zbory v Efeze, Smyrne a Pergamone... Preto potrebujeme Božiu pomoc, prítomnosť a požehnanie, aby dielo Božie rástlo, rozmáhalo sa a pretrvávalo - zostalo vo večnosti.