Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. decembra 1998

Počujte, všetky národy, načúvaj, zem i čo ju napĺňa,a nech je Hospodin, Pán svedkom proti vám. Blížime sa ku Vianociam, alebo - čo je výstižnejšie - štveme sa k nim, alebo zamestnaní niečím iným ženieme sa k nim, každý svojím krokom, každý svojím štýlom. No a do tohoto nášho čakania na sviatky zasahuje slovo, ktoré hovorí Pán Ježiš, nám svojím učeníkom po Tretej adventnej nedeli. Choďte... To je naša úloha, naše poslanie a poverenie, aby sme práve v tomto svete prekričali všetky hlasy a zvestovali - kázali evanjelium. Musíme i v tomto čase otvoriť dvere nášho zboru a cirkvi a zvestovať Evanjelium. Naše miesto nie je za zatvorenými dverami kostola, ale máme misijne pôsobiť a k tomuto poslaniu - pôsobeniu, nám Kristus dáva Ducha Svätého. Kristus nechce vládnuť iba v našom srdci, Jemu patrí celý svet. Preto: "Choďte po celom svete..."