Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 01. apríla 2005

Hospodin kraľuje na večné veky!

Register to read more...

Sobota, 02. apríla 2005

Pokloň sa pred Hospodinom, svojím Bohom, raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin, tvoj Boh, dal tebe i tvojej domácnosti.

Register to read more...

Nedeľa, 03. apríla 2005

Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

Register to read more...

Pondelok, 04. apríla 2005

Hospodin ... pošle s tebou svojho anjela a urobí ti cestu šťastnou.

Register to read more...

Utorok, 05. apríla 2005

Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči.

Register to read more...

Streda, 06. apríla 2005

Ty si dobrý, Pane, a ochotný odpúšťať; hojný si v milosti ku všetkým, ktorí Ťa vzývajú.

Register to read more...

Štvrtok, 07. apríla 2005

Bože, dokedy bude utláčateľ hanobiť? Nepriateľ naveky bude môcť pohŕdať Tvojím menom?

Register to read more...

Piatok, 08. apríla 2005

Môj Boh mi presvecuje temnotu.

Register to read more...

Sobota, 09. apríla 2005

Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo?

Register to read more...

Nedeľa, 10. apríla 2005

Nech opustí muž neprávostí svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinovi, lebo On hojne odpúšťa.

Register to read more...

Pondelok, 11. apríla 2005

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne, a odpustím im.

Register to read more...

Utorok, 12. apríla 2005

Hospodin je útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Register to read more...

Streda, 13. apríla 2005

Nech ťa v deň súženia vyslyší Hospodin!

Register to read more...

Štvrtok, 14. apríla 2005

Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich.

Register to read more...

Piatok, 15. apríla 2005

Ty si jediný, Hospodine, Ty si stvoril nebesá; nebesá nebies a ich všetky voje, zem i všetko, čo je na nej, moria i všetko, čo je v nich. Ty to všetko udržuješ nažive.

Register to read more...

Sobota, 16. apríla 2005

Hospodin rozhodne v môj prospech.

Register to read more...

Nedeľa, 17. apríla 2005

Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!

Register to read more...

Pondelok, 18. apríla 2005

Požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími.

Register to read more...

Utorok, 19. apríla 2005

On je Bohom, naším Bohom na veky večité, On povedie nás aj cez smrť.

Register to read more...

Streda, 20. apríla 2005

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Register to read more...

Štvrtok, 21. apríla 2005

Poslal ma (Hospodin) biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu.

Register to read more...

Piatok, 22. apríla 2005

Ja som však povedal, keď sa mi dobre vodilo: Nikdy sa nesklátim! ... Keď si skryl svoju tvár, predesil som sa.

Register to read more...

Sobota, 23. apríla 2005

Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju.

Register to read more...

Nedeľa, 24. apríla 2005

Veľký je deň Hospodinov a prehrozný. Kto ho môže zniesť? Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom!

Register to read more...

Pondelok, 25. apríla 2005

Podopieraj ma podľa svojej reči, aby som ožil, a nezahanbi ma v mojej nádeji.

Register to read more...

Utorok, 26. apríla 2005

Nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových.

Register to read more...

Streda, 27. apríla 2005

Odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň!

Register to read more...

Štvrtok, 28. apríla 2005

Nehovor: Som primladý. Ale choď, ku komukoľvek ťa pošlem, a hlásaj všetko, čo ti rozkážem!

Register to read more...

Piatok, 29. apríla 2005

Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa.

Register to read more...

Sobota, 30. apríla 2005

Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!

Register to read more...

KALENDÁR