Slovak Czech English German Polish

August

Pondelok, 01. augusta 2005

Hospodin odpovedal (Mojžišovi): Kto dal ústa človeku, ... – či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Register to read more...

Utorok, 02. augusta 2005

Ó, brány, pozdvihnite svoje hlavy, a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť Kráľ slávy!

Register to read more...

Streda, 03. augusta 2005

Hospodine, ... buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Register to read more...

Štvrtok, 04. augusta 2005

Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.

Register to read more...

Piatok, 05. augusta 2005

Miloval som vás, hovorí Hospodin.

Register to read more...

Sobota, 06. augusta 2005

Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov.

Register to read more...

Nedeľa, 07. augusta 2005

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu.

Register to read more...

Pondelok, 08. augusta 2005

Či On nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Register to read more...

Utorok, 09. augusta 2005

Ja, ja som Hospodin, a okrem mňa nieto Spasiteľa.

Register to read more...

Streda, 10. augusta 2005

Hospodine,... Tebe som prenechal svoj spor.

Register to read more...

Štvrtok, 11. augusta 2005

Ja, Hospodin, som tvoj lekár.

Register to read more...

Piatok, 12. augusta 2005

Hospodin povedal Abramovi: Požehnám ťa ..., tak staneš sa požehnaním.

Register to read more...

Sobota, 13. augusta 2005

Vyrozprával som svoje cesty a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanoveniam.

Register to read more...

Nedeľa, 14. augusta 2005

Vy ste moji svedkovia – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 15. augusta 2005

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho?

Register to read more...

Utorok, 16. augusta 2005

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Register to read more...

Streda, 17. augusta 2005

Hospodin posúdi končiny zeme, dá silu svojmu kráľovi.

Register to read more...

Štvrtok, 18. augusta 2005

Vráťte sa ku mne – znie výrok Hospodina mocností – a ja sa navrátim k vám.

Register to read more...

Piatok, 19. augusta 2005

A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa obrovský drsný víchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni; po ohni zašumel tichý šelest.

Register to read more...

Sobota, 20. augusta 2005

Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo.

Register to read more...

Nedeľa, 21. augusta 2005

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami!

Register to read more...

Pondelok, 22. augusta 2005

Človeku dovolil si skákať po našej hlave, vošli sme do ohňa i do vody, ale si nás vyviedol k hojnosti.

Register to read more...

Utorok, 23. augusta 2005

Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno!

Register to read more...

Streda, 24. augusta 2005

Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu.

Register to read more...

Štvrtok, 25. augusta 2005

Kiež by bolo ich srdce vždy také, že by sa ma báli!

Register to read more...

Piatok, 26. augusta 2005

Keď budeš v biede a v posledných dňoch ťa postihnú tieto veci, navrátiš sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, a poslúchneš Jeho hlas.

Register to read more...

Sobota, 27. augusta 2005

Nekrivdite si navzájom; ale bojte sa svojho Boha.

Register to read more...

Nedeľa, 28. augusta 2005

Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha.

Register to read more...

Pondelok, 29. augusta 2005

Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam.

Register to read more...

Utorok, 30. augusta 2005

Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia,... aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biednych.

Register to read more...

Streda, 31. augusta 2005

Hospodin, váš Boh, pripraví vám odpočinok a dá vám túto krajinu.

Register to read more...

KALENDÁR