Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. apríla 2001

Hospodine, je čas zasiahnuť, tvoj zákon sa porušuje. Naše ľudské sily sú veľmi chabé v boji so zlom, i keď by sme boli akokoľvek zapálení pre Božiu vec. Pri príchode Pána Ježiša Boh dramaticky a priamo zasiahne do svetových udalostí. O tomto dni sa často píše v Starej zmluve (Izaiáš 13,6-12; Jóel 2,28-32; Sofoniáš 1,14-18). Deň Pánov prinesie rovnako trest i požehnanie. Kristus bude súdiť hriech a ustanoví svoje večné kráľovstvo. Buďme pozorní a nenechajme sa nachytať nikým, kto tvrdí, že dátum Kristovho príchodu pozná. Božie slovo nám hovorí, že o tom nikto nevie a dokonca i veriaci budú prekvapení. Pretože čas Kristovho návratu na zem nikto nepozná, musíme byť neustále pripravení. Predpokladajme, že by sa mal vrátiť dnes. Ako by sa mu páčil tvoj život? Si pripravený(á) na stretnutie s Ním? Ži neustále tak, aby si sa s Ním mohol, mohla kedykoľvek stretnúť.