Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. mája 2001

Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. Jedna, žiaľ, evanjelička sa vyslovila, že jej Pán Boh ešte nikdy nič dobré nedal. To je veľmi pomýlený názor. Každý deň, každý okamih života, celá zem celý vesmír, všetko vôkol nás i v nás je len Jeho dobrým darom. Je toho nekonečné množstvo, čo nám Pán Boh daruje. Až niekedy nebudete vedieť spať, skúste ďakovať za všetky Božie dary, a ich rad nebude mať konca kraja. Iste najväčším Božím darom pre nás je Pán Ježiš, náš Spasiteľ, a všetko, čo sme dostali s Ním. Kráľ Dávid Ho ešte nepoznal, a predsa ako vie ďakovať a oslavovať Boha! Celý 9. žalm je jediným chválospevom. Niekto môže namietať: Jemu sa dobre darilo, preto oslavuje Boha, ale čo ja, keď sa mi smola stále lepí na päty? Ale ani Dávid nebol slobodný od každého nebezpečenstva a zla, jedno zlo pominulo, a blíži sa ďalšie, veď aj on prosí, “aby človek nebol primocný” (v. 20). Jeho dôvera v Boha je však väčšia ako strach z ľudí. Šťastný každý, kto sa naučil ďakovať Bohu “za každých okolností”. Tak to robil aj kráľ Jošafat (2.Kronická 20), a vyplatilo sa mu to!