Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. mája 2001

Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. Božie slovo často vyčíta ľudu izraelskému, že je “tvrdošijný, zatvrdilý”. Ukazuje, že neraz zvieratá, ktoré nemajú “rozum”, zahanbujú vo svojom konaní ľudí. Aj tých, ktorí o sebe hovoria, že sú veriaci. Prorok Izaiáš túto neblahú skutočnosť odhaľuje na obraze vola a osla. My nimi radi v hneve častujeme tých, ktorí sú v našich očiach hlúpi, nerozumní. Ale vôl a osol “poznajú jasle svojho pána”. T.j. idú, vracajú a držia sa stále svojho pána, ktorý sa o nich stará. Dáva im do jasiel, čo potrebujú k životu. “Izrael však nepozná, môj ľud nechce chápať” – trpko konštatuje Izaiáš. Pretože “opustili Hospodina, pohrdli Svätým Izraela, celkom sa odcudzili”. I v mnohých dnešných kresťanských rodinách je to tak. Odcudzili sa Bohu. Žijú, ako by Ho nepoznali! Ako je to vo vašej rodine? Apoštol sa modlí za kresťanov v Efeze. Aby im Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista dal Ducha múdrosti a zjavenia ku Jeho poznávaniu. Veď len Duch Svätý každého človeka povoláva, osvecuje, posväcuje a pri Ježišovi Kristovi v pravej viere zachováva. Modli sa preto aj ty za seba, svoju rodinu i všetkých ľudí, aby nás nemé tvory nezahanbovali v poznávaní a pridŕžaní sa Toho, z ktorého milosti všetci žijeme, hýbeme sa a trváme.