Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 24. mája 2001

Vskutku, oni sú mojím ľudom, synmi, ktorí nesklamú. A stal sa im záchrancom v každom ich súžení. Izaiáš v texte uvádza výrok Hospodinov, ktorý zaznel nad Izraelcami “na základ všetkého, čo im preukázal Hospodin hojný v dobrote, podľa svojho milosrdenstva”. Aj my sme Božím ľudom (pokrsteným, vykúpeným, očisteným, posväteným…) na základe Božieho milostivého konania v našom živote. Boh nám vo svojom Synovi na kríži preukázal takú veľkú dobrotu, že aj my vieme a môžeme sa spoľahnúť na to, že “Boh stal sa naším záchrancom v každom našom súžení”. Veď sám Boží Syn, náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus nás uisťuje: “Kde sa zhromaždia dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi.” To znamená tam je Boh s nami, pretože Ježiš = Hospodin je spása, Hospodin je s nami.