Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. októbra 2001

Tvoje je kráľovstvo, Hospodine. Ty si ten, ktorý sa ako hlava vypína nad všetkým. Slová starozmluvného textu vyriekol kráľ Dávid, keď sa tešil z ochoty svojho ľudu obetovať milodary na stavbu Božieho domu. Dávid tu vyznáva, že celé jeho kráľovstvo patrí Bohu a všetko, čo má, prijal iba z Božej ruky. V celej histórii ľudstva bolo a je len málo panovníkov, ktorí dokázali úprimne vyznať podobné slová. Málo politikov, vodcov a nadriadených si plne uvedomuje, že aj keby nad nimi nikto nebol, Boh je nad všetkým a Jemu sa bude každý zodpovedať. Tieto slová však nie sú adresované iba vedúcim, ale každému človeku. Nad každým je Boh ako hlava, On má rozhodujúce slovo. Pre nás veriacich to platí v omnoho väčšej miere. V Novej zmluve je Pán Ježiš obrazne nazvaný hlavou cirkvi. Hoci je cirkev veľkým spoločenstvom, skladá sa z jednotlivcov. Aj ty tam patríš, ak si prijal obeť Pána Ježiša Krista. On ťa aj dnes túži viesť, túži, aby sa v tvojom živote napĺňala Jeho vôľa. Dovolíš Mu dnes, aby On rozhodoval, aby On bol tvojou “hlavou”?