Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. decembra 2001

Zjaví sa sláva Hospodinova a každé telo to naraz uzrie, lebo ústa Hospodinove prehovorili. Zvestuje nám to kalendár, ale to počuť aj z nášho textu, že blízko sú Vianoce, zjavenie sa Boha v Ježišu Kristovi. V Ňom sa zjavila milosť Božia, nebesia sa znížili k zemi v láske nášho Spasiteľa. Vďaka Bohu, že to môžeme nanovo prežívať. _x000D_ Ale vieme, že sa slovo zasľúbenia u Izaiáša ešte nenaplnilo. Sláva Hospodinova sa zjavila, Pán prišiel na túto zem, ale neuvidelo Ho každé telo. Prišiel do svojho vlastného, ale neprijali Ho. Vieme aj to, že keď Ho vlastní neprijali, prišla spása k pohanom. Keď sa vtedy nesplnilo očakávanie, že Mesiáš bude záchrancom svojho národa, stal sa záchrancom pre mnohých. Odvtedy sa skrze slovo stále Pán zjavuje ľuďom a niektorí Ho prijímajú, iní Ho odmietajú. Tak to bude až do konca sveta. Boh je ochotný zachraňovať, zjavovať sa a dáva človeku možnosť prijať Ho a byť spasený. Druhá možnosť je odmietnuť Ho, ale k vlastnej záhube._x000D_ Našou povinnosťou je najprv toto si dobre ujasniť, aby sme nemali pokrivený obraz Boha. Boh v Ježišovi Kristovi je ochotný k spáse, ale bude aj Sudcom neveriacich, ktorí odmietli podanú ruku záchrany. Zjavené Slovo bolo plné milosti a pravdy. Nielen milosť, ktorá sa jednostranne zvestuje v našej dobe, ale i pravda, ktorá nás odhaľuje ako hriešnikov a zjavuje nám Pána Boha ako Sudcu, o čom tak málo počúvame v zvesti._x000D_ Keď oboje poznáme, máme sa snažiť to aj šíriť a správne zjavovať Pána Boha. Väčšinou majú ľudia krehké uši pre pravdivú zvesť o Bohu. Radi by počuť len slovo o milosti. Ale Boh je aj prísny a spravodlivý. Kiež Ho tak poznávame a zjavuje sa aj skrze nás k osláveniu seba!