Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. januára 2008

Do sýtosti budete jedávať a chváliť meno Hospodina,svojho Boha. Najviac Ho hľadajú preto, že potrebujú pomoc. Čo sa však stane, keď ju dostanú? Vracajú sa k svojmu predchádzajúcemu životu a žijú tak, ako keby sa nič nestalo. Takto by sa to ľuďom páčilo. Pán Ježiš však nie je ľudový liečiteľ. Prišiel nás vyliečiť z tej najhoršej choroby - hriechu. V tom Mu však naj viac bráni naša ľahostajnosť. Pán Ježiš o nej vie. Preto Ho nemôže oklamať zdanlivý a povrchný záujem mnohých ľudí. Nežasne, že Ho hľadajú! Vie, že je to často len preto, že túžia, aby urobil nejaký zázrak. Kristus chce pomáhať, uzdravovať mnohých. Chce nám však dať oveľa viac než len pozemské zdravie, ktoré si želáme často zo všetkého najviac. Aj choroba, áno, aj smrť majú svoj význam a môžu nám poslúžiť na ceste viery. Naučia nás predovšetkým pokore pred Pánom Bohom. Naučia nás spoliehať sa na Neho, prijímať Jeho vôľu, volať k Nemu... Preto aj On odchádza na osamelé miesto a modlí sa. Chce byť so svojím Otcom sám, chce od Neho načerpať silu k životu. Až potom káže Jeho Slovo – a to slovom aj skutkom. A to isté očakáva aj od nás.