Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. januára 2008

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. Mnohí farári majú pocit, akoby žili v skleníku. Ľudia kritickým okom pozorujú ich správanie a spôsob života. Na jednej strane je správne, ak vodcovia cirkevných zborov Božie Slovo nielen kážu a učia, ale ho aj sami prakticky napĺňajú. Apoštol Pavel píše, že ich spôsob života by mal byť spravodlivý, úspešný a hodný nasledovania. Sú pastiermi stáda, a tak majú byť príkladom hodným napodobňovania. Na druhej strane však platí zásada všeobecného kňazstva – to znamená, že každý je určitým spôsobom duchovným vodcom – vo svojej rodine, na pracovisku, medzi priateľmi... A preto prísne kritéria neplatia iba pre biskupov, diakonov, či farárov, ale pre každého veriaceho. George Orwel vo svojej knihe Rok 1984 opisuje totalitný systém, kde všetkých neustále pozoruje oko Veľkého brata – Big Brother. Je tu však aj iné oko, nielen ľudské, ale aj to, ktoré na nás hľadí z večnosti, z budúcnosti, z nášho najhlbšieho vnútra – oko Božie. Áno, máme sa snažiť o príkladný život pred tými, ktorí stoja mimo cirkvi. Oveľa viac by nám však malo záležať na tom, ako nás vidí Pán Boh.