Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. februára 2008

Jasajte, tešte sa z Hospodina, svojho Boha. Už vám niekto povedal, že netreba až tak veľmi veriť, až tak často čítať Bibliu, až tak často sa stretávať... že to je už trochu „sektárske“? Vy pritom chcete tráviť viac času s Pánom Ježišom, viac Ho spoznávať, viac sa modliť za druhých a, prirodzene, byť viac v spoločenstve bratov a sestier, zdieľať sa s nimi, žehnať si, či niesť si navzájom bremená. A miesto toho, aby ste u iných kresťanov našli porozumenie, iba vás odsúdia a ohovoria. Aj prorok Eliáš sa nachádzal v nezávideniahodnej situácii. Izraelský národ sa odklonil od Hospodina. Uctieval iných bohov a Eliášov život bol v ohrození, lebo kráľ Acháb ho so svojou manželkou Ízebel chceli za každú cenu zabiť, pretože krátko predtým na vrchu Karmel Hospodin ukázal svoju moc a zahynulo 450 Baalových prorokov. Eliáš plný strachu utekal preč a chcel zomrieť. Krátko predtým bol totiž svedkom absolútnej Božej moci. No v ďalšej chvíli, keď bol v ohrození jeho život – rezignoval. Dokonca pod tlakom tejto situácie povedal: „Príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraeliti opustili Tvoju Zmluvu...“ (1Kr 19,10). Niečo podobné prežíval aj prorok Jeremiáš, ktorý mal za to, že zvestoval Božie posolstvá, pravdivé a často negatívne, neustále problémy, pretože jeho vlastný ľud ho chcel neraz navždy umlčať. Život kresťana nie je len o chodení do kostola v nedeľu, ale o praktickom živote v každodenných situáciách, o hlbokom a osobnom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, ktorý nás vedie k zvestovaniu evanjelia, posiela nám do cesty ľudí, ktorí sú hladní po Bohu, núti nás hovoriť Božiu pravdu v láske a odhaľovať hriech, vedie nás do boja proti duchovným mocnostiam. A to sa mnohým nepáči a budú sa pokúšať nám v tom zabrániť. Lenže my sme na strane Božieho Víťaza a Baránka a pre Jeho meno by sme mali byť ochotní vydržať čokoľvek. On nás nikdy neopustí. Oplatí sa horliť za nášho Pána Boha, lebo „nám žiť je Kristus a umrieť zisk“ (F 1,21).