Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. marca 2008

Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju! Príchodom Pána Ježiša – Mesiáša – podal Hospodin Božiemu ľudu ruku. Učeníci aj najvyššia židovská rada však ruku, ktorú im Boh podával, odmietli. Učeníci boli svedkami vyznania, ktoré o Ježišovom mesiášstve v ich mene vyslovil Peter: „A my sme poznali a uverili, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží“ (J 6,69). Tým, že zaspali, keď mali s Ježišom bdieť, tým, že Ho opustili a utiekli (Mk 14,37.40.50), odmietli Hospodinom podávanú ruku. Podobne sa správa aj židovská rada – reprezentujúca celý Izrael. Veľkňazi, starší a zákonníci, ktorí majú dbať na právo, sa schádzajú na proces s Ježišom v protiprávnom čase – v noci. Vopred pripravený rozsudok, nevydarená kamufláž s falošnými svedkami, ktorých svedectvá sa nezhodovali i protiprávne – ešte v súdnej sieni začaté – týranie odsúdeného, previnenie Božieho ľudu len podčiarkujú. Učeníci i židovská rada sa „vyfarbili“. A Ježiš mlčí. Neodpláca, nesnová pomstu, nebojuje za svoje oslobodenie, ale o duchovnú slobodu pre nás, ktorí sme tiež mnohokrát rozličným spôsobom odmietli ruku, ktorú nám podával Pán Boh. Príchodom Ježiša nám Pán Boh poslal Mesiáša – Záchrancu pred hriechmi. Podal nám svoju láskavú ruku. Vložíme do nej svoju?