Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. apríla 2008

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst? Staroveké Atény boli centrom gréckej kultúry, filozofie, politiky a náboženstva. Mesto slávneho Sokrata, Platóna, Aristotela. Tu bola sústredená elita gréckeho národa. Na skalnatom pahorku – Aeropágu, ktorý bol miestom zasadania súdnej rady, sa viedli vášnivé diskusie o práve, spravodlivosti, morálke i náboženstve. Na toto miesto zaviedli Aténčania aj apoštola Pavla, aby preskúmali zvesť, ktorú hlásal. Ako apoštol obstojí pred týmito učenými, zbožnými a rozhľadenými ľuďmi? Osvedčuje sa však znamenite. Nielen ako znalec miestnych pomerov a gréckej kultúry, ale predovšetkým ako svedok vzkrieseného Pána. S absolútnou istotou hovorí: ´Nie ľudské umenie a dôvtip, ani zlato, ani striebro, ale Ježiš Kristus!´ To je ten Boh, ktorého vy nepoznáte. On je vzkriesený a živý Pán. Jedni sa mu za tieto slová posmievajú, iní by chceli počuť aj viac, ale niektorí aj uverili. Toto je konkrétny výsledok zvestovania vzkrieseného Ježiša Krista. Božie Slovo je mocnejšie než akákoľvek ľudská múdrosť. Ten, kto sa vo svojej službe evanjeliu nespolieha len na vlastnú múdrosť, ale na moc Božieho Slova, nebude zahanbený.