Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. apríla 2008

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? V istom evanjelickom kostole je na čelnej stene umiestnený kríž s postavou umučeného Krista. Pred touto stenou sa nachádza oltár, ktorého vrchnú čas tvorí kazateľnica. Samotný kostol je veľmi pekný. Problém je v tom, že účastník služieb Božích kvôli kazateľnici nevidí na ukrižovaného Krista. Podobne je to aj s našou zvesťou. Môže byť podaná tými najkrajšími slovami a najpresvedčivejším rečníckym výkonom, ak „razí“ našou múdrosťou, iba zavadzia. Stávame sa prekážkou svedectva o ukrižovanom Kristovi. Preto apoštol Pavel prichádza do Korintu s jasným programom: Umienil som si nič iného nevedieť medzi vami, jedine Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Nie moja reč, tá je slabá, bojazlivá a nepresvedčivá. Boží Duch, Božia moc nech je základom vašej viery!