Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. mája 2008

V Teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine! Športovci, ktorí chcú dosiahnuť určité ocenenie, majú svoj presný tréningový plán, premyslenú životosprávu a podobne. Rovnako by sme mali postupovať aj my, či bežíme alebo bojujeme svoj zápas o cenu večného života. Nestačí sa iba nadchýnať nad úžasnou ponukou Božej milosti, ale treba vstúpiť do šľapají Pána Ježiša Krista a verne Ho vo všetkom nasledovať. To je pre nás zaručený plán spasenia. Na tejto ceste sa ukáže, čoho sa nám treba verne držať a čoho sa čo najskôr zrieknuť. Je to zápas mnohého osobného odriekania (pokánia), ale na jeho konci je neporušiteľný veniec víťazstva. Cesta viery je cestou zápasu. Keď sme sa dali na cestu viery, musíme bojovať. Nie však iba tak - naoko, neprestajným lamentovaním a prázdnymi rečami o zlých pomeroch v rodine, cirkvi, či spoločnosti. Musíme však vykonávať verne a vytrvalo, aby naše jasné kresťanské postoje, návyky a hodnoty priniesli pozitívne zmeny tam, kde žijeme. Kresťanský duchovný zápas nemá byť samoúčelný, ale má byť našou zodpovednou službou svetu.