Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. mája 2008

Spomínajte na Jeho divné skutky, ktoré robil, na znamenie a súdy Jeho úst. Apoštol začína a končí takmer všetky svoje listy žehnaním čitateľov. Ním vyjadruje svoju túžbu po Božom konaní v živote bratov a sestier v Kristovi. Aj my sme povolaní k tomu, aby sme žehnali, a tak zdedili požehnanie. Našim blízkym vieme želať všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia. Naše želania alebo žehnanie však nemajú byť zamerané len na materiálne veci. Božia láska je viac. Tú máme želať jeden druhému a žehnať si ňou. Apoštol vidí, že do našich životov vchádza z jedného zdroja v troch podobách. Od nášho Stvoriteľa, ktorý nám daroval život a zachováva nám ho so všetkým, čo potrebujeme každý deň. Od nášho Vykupiteľa, ktorý sa na Golgote dobrovoľne obetoval za naše hriechy a od Ducha Svätého, ktorý nás posväcuje v pravde a pre Boha oddeľuje od sveta. Tak sa k nám vo svojej milosti skláňa náš Trojjediný Boh. Toto poznanie v nás môže spôsobiť radosť a pokoj. S touto radosťou môžeme rásť vo viere a poznaní nášho Pána. Jeho škola je náročná. Ak však prijímame Jeho napomenutie, ktoré nám dáva prostredníctvom Jeho služobníkov, budujeme si dobré dielo. Skrze pokoru k nám prichádza Hospodin so svojou milosťou. Milosť Pána Ježiša Krista nám prináša lásku a Ducha Svätého s Jeho darmi a požehnaním.