Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. júla 2008

Krajina, Krajina, Krajina, počuj slovo Hospodinovo! Jedným z veľkých problémov sveta je vzájomná nevraživosť. Rasová, národnostná, náboženská. Raz je to farba pleti, inokedy ináč znejúca reč alebo náboženské obrady a poznanie Boha. To bolo a stále je dôvodom na to, aby sa ľudia neznášali, aby sa zabíjali, nenávideli. Nevraživosť vyprodukovala množstvo vojen, nenávisti, vraždenia. Najnovšie má tvár terorizmu. Jedna z podôb nevraživosti má meno antisemitizmus. Odpor voči Židom. V Starej Zmluve Židia opovrhovali pohanmi, v Novej Zmluve sa to obrátilo: kresťania opovrhujú Židmi, pretože neprijali Ježiša Krista. Toto trvá na mnohých miestach dodnes. Apoštol Pavel chce – dosť komplikovaným spôsobom – povedať, že nevraživosť bola prekonaná práve v Ježišovi Kristovi. V Ňom vystrel Boh svoje ramená, aby objal všetkých. Rôznym spôsobom, v rozličnom čase, dokonca využíva aj chyby a slabosti - dokonca aj neposlušnosť - jedných i druhých s jediným cieľom: aby sa nad všetkými zmiloval. Ak sa medzi nami a v nás dnes objaví nevraživosť, skúsme ju prekonať práve pohľadom do dnešného textu! Nemáme dôvod povyšovať sa nad kohokoľvek, naopak, kajúca nedeľa hovorí napomenutie práve do našich vlastných radov! Všimnime si, že Pán Boh neľutuje dary milosti a povolania v Ježišovi Kristovi nielen pre nás, ale ani pre druhých! Spolu s Ním trpezlivo hľadajme Jeho milosrdenstvo, ktoré chce objať všetkých!