Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. novembra 2008

Kto si uvedomí poblúdenia? Z nevedomých vín ma ospravedlň! Apoštol Pavel mal v Korinte mnoho protivníkov, ktorí jeho práci a dielu nepriali. Hovorí o nich dosť prudko a s trpkosťou. Pritom nechcel Korintských ničím zaťažovať. Nebol im na ťarchu. Niesol im evanjelium z nezištnosti a ochotne. Radšej žil z príspevkov iných, len aby netrpelo dielo šírenia evanjelia v Korinte. Z jeho postoja sa mohli poučiť - ničím si totiž nemožno zaslúžiť spasenie. Pravá láska sa nekupuje ani nepredáva. Protivníci apoštola Pavla si však našli dôvod na to, aby agitovali proti nemu, čím rozbíjali jednotu tela Kristovho - cirkvi. Ich krédom bola samochvála, a tak sa stávali falošnými svedkami. Slúžili nie Božiemu dielu, ale dielu satana. Ich koniec bude podľa ich skutkov. Nech je však našim vzorom apoštol Pavel! Konajme nezištne, ochotne a s láskou! Lebo po ovocí nášho života bude poznať, komu veríme a čie dielo hlásame.