Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 04. decembra 2008

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy. Si biedny? Boh má pre teba Radostnú zvesť. Si skrúšeného srdca? On ti obviaže rany. Žiješ v zajatí? Núka ti prepustenie na slobodu. Evanjelium je určené naozaj zvláštnej skupine ľudí. Slabochom, skrachovancom, bezvýznamným... Práve takýmto ľuďom prišiel Hospodinov Pomazaný hlásať radostnú zvesť. Ba čo viac, práve takýchto ľudí si Pán Ježiš vybral, aby boli dubmi spravodlivosti. Cez obyčajných rybárov, colníkov a nevzdelancov sa Jeho kráľovstvo rozšírilo do celého sveta. Si biedny, slabý, bezvýznamný? Dovoľ Bohu, aby sa oslávil aj prostredníctvom teba!