Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. decembra 2008

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Mocný kráľ Milinda si zavolal starého kňaza: „Ty tvrdíš, že človek, ktorý sa sto rokov dopúšťal všetkého možného zla a pred smrťou poprosí Pána Boha o odpustenie, sa znovu narodí v nebi. A ten, kto sa dopustí čo len jediného zločinu a neľutuje to, skončí v pekle. Je to spravodlivé? Či sto zločinov je ľahších ako jeden?“ Starý kňaz odpovedal: „Keď vezmem do ruky malý kamienok a položím ho na hladinu jazera - čo urobí? Potopí sa alebo zostane na hladine?“ „Potopí sa.“ „A keď vezmem sto veľkých kameňov, naložím ich na loď a postrčím ju na jazero, potopí sa alebo zostane na hladine?“ „Zostanú na hladine.“ „Je teda sto kameňov i s loďou ľahších než jeden kamienok?“ Kráľ nevedel, čo na to povedať. A tak mu to starý kňaz vysvetlil: „To isté platí i pre ľudí, kráľu. Aj človek, ktorý síce veľmi hrešil, ale opiera sa o Boha a svoje hriechy ľutuje, nepadne do pekla. Zatiaľ čo človek, ktorý by sa hoci len raz dopustil zla a nežiadal o Božie milosrdenstvo, bude zatratený.“ Aj v uplynulom roku nás držalo nad vodou Božie odpustenie, milosť a milosrdenstvo. Žili sme z odpustenia, a preto sme aj my odpúšťali. A tak sme svedčili o Božej láske. Koľko medziľudských vzťahov, či už medzi súrodencami, manželmi, priateľmi alebo spolupracovníkmi v práci by sa dalo zachrániť pred krachom, keby sme boli bohatí na odpúšťanie, a milosrdní a ľútostiví, keď urobíme niečo zlé! Pán Boh nás to učí aj skrze svojho Syna. Odpúšťajme si navzájom a bude aj nám odpustené! To nás učí aj Žalm 103,8.