Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 17. januára 2000

Nehovor: Odplatím sa za zlé! Dúfaj v Hospodina, On ti pomôže. Apoštol Pavel v liste Korinťanom 5,17 píše: Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Kresťania, ktorí sú kresťanmi naozaj, nielen podľa mena, sú novým stvorením, novým rodom. Sú počiatkom nového sveta, ktorý sa započal v Kristovi, na Vianoce, Veľký piatok, Veľkonočné ráno či Svätodušné sviatky. Sú akoby semenom nového sveta. Je ich dosť. Možno patríš medzi nich. Sú zaiste aj okolo teba. Apoštol Peter adresuje výzvu všetkým kresťanom: Ste novým stvorením, žite tak, aby to bolo vidieť. I keď nie ste dokonalí, predsa snaha má byť viditeľná. Skúste dnes, namiesto zlorečenia, žehnať a to aj vo chvíli, keď máte veľkú chuť zlorečiť. Skús žehnať a dobrorečiť aj tým, ktorí ti zlorečia a uvidíš zázrak uzdravenia vzťahov.