Slovak Czech English German Polish

Piatok, 03. marca 2000

Ach Hospodine, ...nech Tvoje ucho pozoruje..., aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov. Modlitba je prostriedok, ktorým veriaci človek komunikuje s Bohom. Ak v živote kresťana chýba modlitba, život jeho viery začne stagnovať. Nie je to nič nenormálne - je to zákon logiky. Ak v bežnom živote chýba alebo viazne schopnosť komunikovať, medziľudské vzťahy sa komplikujú. Je priam až paradoxné, že človek sa dokáže rozprávať s ľuďmi (niekedy až veľmi) a s Bohom nie. Hovoríme neraz: „načo sa mám modliť, veď moja modlitba i tak nezaváži.“ Ale Písmo hovorí opak: mnoho zmôže účinná modlitba spravodlivého. Teda, kresťania, modlite sa! Modlime sa za seba, za zbor, za našu vlasť. Modlime sa, ako sa modlil Boží muž Nehemiáš, ktorému ležal na srdci osud vlastného ľudu. A nenamýšľajme si, že azda Pán nepočuje alebo nechce počuť našu modlitbu. Modlime sa však s vierou, že Boh i v tom, za čo prosíme, urobí podľa Svojej vôle. Neprestajne sa modlime, a nezabudnime, že mnoho zmôže účinná modlitba veriaceho človeka - tvoja modlitba i moja. Je tvoj život životom modlitby? Ak áno, tak sa Boh určite dokázal aj pri tebe a tvojich modlitbách. Aj tvoja modlitba môže mať veľký účinok, ak pozeráš s vierou na Ježiša Krista, nášho Spasiteľa.