Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. júna 2000

Nech sa radujú nebesá a jasá zem a nech vravia medzi pohanmi: Hospodin je kráľom! Izraeliti prežívali vskutku slávnostný deň. Truhla zmluvy s Desiatimi Božími prikázaniami bola prenesená do stánku na pahorku Sion. Kráľ Dávid, naplnený Božím Duchom, rozozvučal oslavné struny svojho srdca. Vzdáva vďaku Hospodinovi, skutočnému Kráľovi neba i zeme. Prenikavý chválospev potvrdzuje jeho miesto medzi zbožnými, ktorých si vyvolil a dosadil sám nebeský Pán, vševládny Kráľ. Dávid svojím chválospevom je akoby predobrazom apoštola Petra, ktorý sa v slávnostný deň zoslania Svätého ducha pri jeruzalemskej bohoslužbe zhromaždeným prihovoril tak prenikavo, že tritisíc ľudí uverilo v Ježiša Krista ako v Spasiteľa a prijalo krst. Boží Duch je podobný vánku, ale niekedy pôsobí ako víchor. Premôže aj tvrdý odpor človeka a dosiahne cieľ, ktorý mu určil sám Hospodin. – Malý húfik jeruzalemských utvorilo prvý kresťanský cirkevný zbor na svete a mohutné rozšírenie cirkvi na zemi potvrdzuje, že Hospodin je kráľom.