Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. júna 2000

Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa k Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud. K Ježišovi prišiel v noci Nikodém, popredný muž medzi Židmi s otázkou: Ako sa môžem zachrániť pred Božím súdom a večnou smrťou? Pán Ježiš mu povedal o tom, ako Mojžiš na Boží rozkaz zhotovil medeného hada a vyložil ho na stĺp. Ak niekoho poštípal had a pozrel sa na medeného hada, ostal nažive. Boh mu milostivo hriech odpustil a bol zachránený. Pán Ježiš tieto slová vztiahol na seba, lebo On dal seba samého ako výkupné za všetkých, ako hovorí apoštol. Pán Boh používa rôzne spôsoby, aby sme Ho poznali a uverili v Neho. - Misionár rozprával, ako sa na úteku pred zimou dostal so svojím priateľom - pomocníkom k piatim Indiánom, ktorí umierali hladom. Rozdelil si s nimi potraviny. Pre zlé počasie zostal s nimi. Rozprával im o Ježišovi. Ale oni akoby nepočúvali. Indiáni v najväčšej núdzi ulovili veľkú rybu. Misionárovi chceli dať z nej tretinu. Ten však ju rozdelil na sedem dielov. Keď sa počasie zlepšilo, misionár s pomocníkom odišiel. Po niekoľkých mesiacoch ho Indiáni navštívili a povedali: “My sme nezabudli na tú rybu, ani na to, čo si nám rozprával.“ „Akú rybu?“ - pýtal sa misionár. „Tú, čo si rovnako rozdelil,“ povedali Indiáni. A ešte dodali: „Celú zimu sme o tom premýšľali. Chceme sa stať kresťanmi.“ - Keď Pán Boh chce, tak si nájde spôsob, ako pomôcť, ako zachrániť. Tak, ako to urobil pri izraelských.