Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. júna 2000

Prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu - znie výrok Hospodina Pána - a tak si sa stala mojou. Na celom svete sa rôzne kontrakty, obchodné aktivity či vykonanie nejakej činnosti uzatvárajú na základe vyhotovenia zmluvy. Prv než podpíšu obe zmluvné strany alebo partneri nejaký kontrakt, musia sa najprv dohodnúť na určitých podmienkach. Tieto podmienky obe strany zaväzujú k plneniu zmluvy. Pri nedodržaní podmienok niektorej zo zmluvných strán, dochádza potom k rôznym sankciám a právnym postihom - to je tá nepríjemnejšia stránka. Aj Pán Boh s nami v Ježišovi Kristovi uzavrel zmluvu, z ktorej pre nás plynú určité podmienky a povinnosti. O nich sa máme možnosť viacej dozvedieť z Biblie. Ak nechceme, aby sme boli jedného dňa za nedodržanie podmienok sankcionovaní - vylúčení z kráľovstva Božieho, je potrebné dôkladne ich poznať. Neodkladajme to na zajtra, ale začnime už dnes.