Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. júla 2000

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie! Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti! Možno ste už pracovali na nejakom diele, ktoré vás stalo veľa námahy a zrazu z vážnych dôvodov ste museli dielo opustiť, hoci ešte nebolo dokončené. Vtedy človeka zvierajú obavy. Bude dokončené? Nenamáhal som sa zbytočne? Kto je garantom pokračovania tohto diela? Ak človek nevidí nablízku riešenie, potom sa ho zmocňuje smútok a beznádej. Apoštol Pavel si mohol klásť podobné otázky vo väzení, v ktorom píše list do Filipis. Nemohol pokračovať v misijnom diele budovania cirkvi. A predsa nepochybuje o tom, že dielo, na ktorom pracoval, bude dokončené. Obava u neho nemá miesto preto, lebo vie, že cirkev nestojí na ňom. Ten, kto buduje svoju cirkev, je Boh sám a Ten nezlyhá. Ten aj dokončí to, čo začal. Kiežby si túto pravdu, podobne ako Pavel, osvojilo čo najviac pracovníkov v cirkvi, počnúc laikmi až po biskupov, aby sme si nemysleli, že sme nenahraditeľní. Ušetrili by sme si mnoho napätia a sklamania.