Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. augusta 2000

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst? O čom sa zvykneme rozprávať so svojimi príbuznými, so svojimi priateľmi a známymi? O počasí, o tom, čo bude na obed, o pracovných povinnostiach, o každodenných starostiach, o svojich záujmoch a koníčkoch. To sú témy, o ktorých sa bežne debatuje. Kto však rozpráva o svojej viere? O svojich skúsenostiach s Bohom? Takých je dnes málo. Mnohí sa domnievajú, že to je úloha farára. Len on má zvestovať slovo Božie, len on sa má modliť. Veď je za to platený. Ale to je mylný názor - farár sa nemá modliť namiesto ostatných, nemá poznať Písmo sväté namiesto ostatných. On má tých, ktorí sú mu zverení, viesť k modlitbám, má ich viesť k čítaniu Biblie. Podobne ako učiteľ vedie žiakov k učeniu, k získavaniu vedomostí a ich uplatňovaniu v praxi. Ale ani učiteľ sa nemôže učiť namiesto žiakov. Nestačí, keď len učiteľ bude múdry a vzdelaný, ale ak sa žiaci nebudú učiť, nebudú nič vedieť. Ak sa nebudú učiť, prepadnú nielen v škole, ale aj v živote. Každý skutočný kresťan musí počúvať evanjelium, musí sa v ňom vzdelávať. Nielen počúvať, ale ho aj šíriť ďalej, aby mnohí počuli radostnú zvesť o novom živote v Ježišovi Kristovi.